Advokátní kancelář Mgr. Jindřich Sobotka

Poskytujeme komplexní právní služby zahrnující poradenství, zastoupení, sepis smluv a podání, obhajobu, prodej nemovitostí a další.

více o nás

O nás

Poskytované služby, zahrnují právní poradenství, zastoupení, sepis smluv a podání, obhajobu v trestních věcech, prodej nemovitostí nebo vymáhání pohledávek.

Advokátní kancelář je činná v nejširším spektru poskytování právních služeb, zahrnujících právní poradenství, právní zastoupení, sepis smluv a podání, obhajobu v trestních věcech, prodej nemovitostí nebo vymáhání pohledávek. Advokát je oprávněn zastupovat klienta ve všech právních věcech, může být rovněž soudem ustanoven jako opatrovník nebo obhájce.

Klientovi se v advokátní kanceláři dostane individuálního přístupu s důsledným zachováním mlčenlivosti o všech skutečnostech , o kterých se advokát od klienta dozví. Povinnost mlčenlivosti je jednou ze základních povinností advokáta stanovená v § 21 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii. Advokátní kancelář může rovněž provádět advokátní úschovy, prohlášení o pravosti podpisu nebo konverzi dokumentů doručovaných do datových schránek.

Služby advokátní kanceláře mohou využívat jak právnické osoby (např. obchodní společnosti, obce, družstva, společenství vlastníků jednotek apod.), tak osoby fyzické, podnikatelé, živnostníci, občané České republiky nebo cizinci. Advokátní kancelář dále spolupracuje s notáři, daňovými poradci, soudními znalci, exekutory nebo rozhodci a může klientovi nabídnout komplexní právní servis.

Mgr. Jindřich Sobotka

Jako právník působí od roku 2001. Za tuto dobu získal zkušenosti v širokém okruhu právních odvětví, zejména v právu občanském, obchodním, úpadkovém, pracovním, trestním, rodinném, nebo správním.

Byl činný především v oblasti sepisu smluv, podání, návrhů, vyjádření či žalob, právním zastoupení, obhajobě v trestních věcech, prodeji nemovitostí či ve vymáhání pohledávek. Mgr. Sobotka v minulosti působil nebo ještě působí ve volených funkcích jako např. předseda družstva, předseda společenství vlastníků jednotek nebo likvidátor.

Právní zastoupení

Advokát na základě plné moci zastupuje klienta před všemi stupni soudů, u Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku , před správními a samosprávními orgány všech stupňů (obecní úřady, finanční úřady, živnostenské úřady, stavební úřady apod.).

Advokát klienta dále zastupuje v jednáních se smluvními partnery. Při zastupování klienta je advokát mimo jiné vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta (§ 3 odst.1 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii) a dále předpisy vydanými Českou advokátní komorou (např. Usnesení Představenstva České advokátní komory č.1/1997 Věstníku, etický kodex). Podle článku 6 etického kodexu mají oprávněné zájmy klienta přednost před vlastními zájmy advokáta i před jeho ohledem na jiné advokáty.

etický kodex advokáta

Sepis smluv a podání

Advokát je oprávněn sepisovat veškeré smlouvy, dohody, prohlášení, rozhodčí doložky a jiné dokumenty, které mohou dále sloužit jako podklad pro rozhodnutí státních orgánů, soudů, rozhodců, arbitrů apod. (např. katastrální úřady, rejstříkový soud, insolvenční soud, opatrovnické soudy, rozhodčí orgány, finanční úřady, notářské kanceláře, exekutorské úřady, patentový úřad).

Totéž platí pro veškeré návrhy, žaloby, odvolání, dovolání, odpory, stížnosti, námitky, vyjádření a jiná podání. Při sepisu všech dokumentů vychází advokát z pokynů klienta a platné legislativy tak, aby byly pro daný dokument splněny veškeré právní náležitosti. Advokát je podle § 25a zákona č.85/1996 Sb., o advokacii oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky, pokud advokát listinu sám sepsal nebo ji jednající osoba před advokátem vlastnoručně podepsala. Bližší podrobnosti o prohlášení o pravosti podpisu jsou obsaženy v Usnesení Představenstva České advokátní komory č.4/2006 Věstníku.

Obhajoba

Podle § 35 zákona č.141/1961 Sb., trestního řádu obhájcem v trestním řízení může být jen advokát.

Pro jednotlivé úkony trestního řízení, s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem. Advokát v trestní věci hájí zájmy klienta na základě plné moci, ustanovení soudu nebo určení České advokátní komory. Advokát jako obhájce bez ohledu na způsob zmocnění, ustanovení nebo určení je povinen poskytovat obviněnému potřebnou právní pomoc, účelně využívat k hájení jeho zájmů prostředků a způsobů obhajoby uvedených v zákoně, zejména pečovat o to, aby byly v řízení náležitě a včas objasněny skutečnosti, které obviněného zbavují viny nebo jeho vinu zmírňují, a tím přispívat ke správnému objasnění a rozhodnutí věci.

V rámci trestního řízení může dále advokát zastupovat klienta – poškozeného jako jeho zmocněnec podle § 50 trestního řádu. Zmocněnec poškozeného je oprávněn činit za poškozeného návrhy a podávat za něj žádosti a opravné prostředky; je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený.

Prodej nemovitostí

V rámci úkonů právní služby se naše advokátní kancelář mnohokrát setkala s fungováním realitního trhu (nejen) v Brně. A nebyla to vždy příjemná setkání. Nově jsme začali pro naše klienty být aktivní jako jejich zástupci při prodeji nemovitostí a to od vyhledání kupujícího přes spolupráci s úvěrovými institucemi, úschovy kupní ceny a listin až po samotný proces převodu vlastnického práva.

Klientům se tak dostává úplného servisu při prodeji jejich nemovitostí a to za výrazně nižší ceny než jsou provize realitních kanceláří. Odměna advokáta se i v těchto případech stanovuje v rámci advokátního tarifu (tj. vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění), přičemž výši odměny advokát sjednává s klientem vždy předem za podmínek odpovídajících danému případu.

Kupujícímu se pak nabízí prodej nemovitosti za kupní cenu již obsahující odměnu za veškeré právní služby a nenavyšuje se mu o žádné provize. Z hlediska projednávání prodeje vždy dbáme na to, aby byla veškerá jednání seriózní, erudovaná, transparentní a férová. Samozřejmostí a jedním z našich základních pravidel je jednání na reprezentativní úrovni.

Aktuálně nabízíme

Prodej bytu 2+1 75 m², Hrnčířská, Brno - Ponava

Advokátní kancelář nabízí v zastoupení majitele prodej krásného prostorného bytu ve 4. patře s terasou a necloněným výhledem. Neplatí se žádná provize, veškerý právní servis spojený s prodejem, úschovou, vkladem do katastru nemovitostí apod. nese prodávající. Garantujeme seriózní jednání. Prosíme realitní kanceláře i makléře aby nás nekontaktovali. Tato inzerce je určena pouze pro přímé zájemce o koupi.

Jedná se o byt o velikosti 2+1 v domě SFINX v městské části Brno – Královo Pole, na ulici Hrnčířská 574/8, s výměrou 74,60 m2, ve 4. patře šestipatrového bytového domu. Byt i dům je bezbariérový a vybavený, udržován ve výborném stavu, od prvního majitele. Přístup na terasu orientovanou na východ o velikosti 7,25 m2 je z obou pokojů. Terasa poskytuje dostatečné soukromí a výhled na Brno...

Prodej bytu 3+kk 64 m², Křížkovského, Brno - Staré Brno

Advokátní kancelář nabízí v zastoupení majitele prodej bytu v 1. podzemním podlaží bytového domu naproti areálu BVV. Neplatí se žádná provize, veškerý právní servis spojený s prodejem, úschovou, vkladem do katastru nemovitostí apod. nese prodávající. Garantujeme seriózní jednání. Prosíme realitní kanceláře i makléře aby nás nekontaktovali. Tato inzerce je určena pouze pro přímé zájemce o koupi.

Jedná se o byt o velikosti 3+kk v katastrálním území Staré Brno, městské části Brno – střed, na ulici Křížkovského 610/17, s výměrou 64,06 m2 v prvním částečně podzemním patře sedmipatrového bytového domu orientovaný na východ a západ. Byt je vybaven kompletní kuchyní, po rekonstrukci provedené v srpnu 2023 od prvního majitele. Např. zcela nové podlahy. Obývací pokoj s kuchyňským koutem a druhý pokoj je umístěn v úrovni 1.NP a je situován na východ, třetí pokoj a koupelna s WC je umístěn v úrovni 1.PP a je situován na západ...

 

 

 Právní support výstavby a prodeje rodinných domů: https://www.domyzelezne.cz 

Předpisy

V této sekci se můžete seznámit s nejdůležitějšími právními předpisy platnými pro výkon advokacie v České republice.

Ceník

Podle § 1 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii poskytuje advokát právní služby soustavně a za úplatu.

Výše odměny advokáta je upravena ve vyhláškách Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., advokátní tarif.

Advokát je podle advokátního tarifu oprávněn sjednat si s klientem tzv. smluvní odměnu. Mgr. Jindřich Sobotka svým klientům navrhuje smluvní odměnu, která co nejlépe vystihuje hodnotu věci nebo práva, které se právní služba týká, z toho pramenící odpovědnost advokáta, složitost dané věci a časovou náročnost.

Advokát je při stanovení odměny povinen mj. postupovat v souladu s článkem 10 Usnesení Představenstva České advokátní komory č.1/1997 Věstníku ČAK, etický kodex. Článek 10 Usnesení Představenstva České advokátní komory č.1/1997 Věstníku ČAK, etický kodex:

Etický kodex - Odměna advokáta

Kontakt

Mgr. Jindřich Sobotka, advokát

TRINITI OFFICE CENTER
Trnitá 491/3, 602 00 Brno
(vstup z Trnité 9)

Telefon: +420 542 214 252 Mobil: +420 775 110 489 E-mail: sobotka@aksobotka.cz Web: www.aksobotka.czKontaktní formulář